ಅಕ್ಷರ ಪರಿಚಯ

ಶಾಲೆಯೆಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿಯದ ಪ್ರತಿ ಕಂದನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವೆವು ಶಾಲೆಯ
ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ.