ಅಕ್ಷರ ಶಾಲೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸುಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ಎಂಬಂತೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರನ್ನು ಸಾಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *