ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ

ಅಂಗನವಾಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕರು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಸಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *