ಉಪಹಾರ ಮತ್ತುಊಟ

ವಿದ್ಯೆಯನ್ನರಸಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಕಂದನಿಗೆ ಹಸಿವಿನ ಅರಿವಾಗಬಾರದೆಂಬುದು ಸರಕಾರದ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ.