ಉಪಹಾರ ಮತ್ತು ಊಟ

ವಿದ್ಯೆಯನ್ನರಸಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಕಂದನಿಗೆ ಹಸಿವಿನ ಅರಿವಾಗಬಾರದೆಂಬುವುದು ಸರಕಾರದ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ. ಬೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಿಂದು ತೇಗುವುದು ನಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿವೆವು ಪ್ರತಿ ಕಂದನಿಗೆ ಉಪಹಾರ ಹಾಗೂ ಊಟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *