ಒಳಾಂಗಣ ಆಟ

ಬಳಲಿದಾಗ ಬಂದು ಕೂರುವ ಕೇಂದ್ರ. ಇದು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ರಹಿತ ಆಟದ ಕೇಂದ್ರ. ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಕೇವಲ ಮನದ ಭಾವನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *