ಚಿಣ್ಣರ ಮೇಳ

ಕರಿಯಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ತರಣೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *