ದೂರದರ್ಶನ

ದೂರವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರೆವು ಬ್ೃೂವಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ತಿಳಿದೆವು ಹಾಡು ಹಾಡಿಗೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದೆವು. ನಡೆಯುವುದೆಲ್ಲಾ ದೂರದಲ್ಲಾದರು ನಮಗಾಯಿತು ಹತ್ತಿರದ ಅನುಭವ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *