ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ

ಇಂದು ನೀರೆರೆದರೆ ಮುಂದೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ನೆರಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತಂಗಾಳಿಯನ್ನು