ಪೈಪು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್

ಕೊಳೆತ ಕಸಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದರೆ ಕೊಳೆತು ನಾರುವುದು ಪರಿಸರ,
ಇದನ್ನರಿತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೀಡಿತು
ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪರಿಕರ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *