ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ

ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದರು ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು “ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ” ಎಂದರು ಚಾಚಾ ನೆಹರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಚರಿಸುವೆವು ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇಂದು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *