ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ

ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಎಂದರು ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು “ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು” ಎಂದರು ಚಾಚಾ ನೆಹರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಚರಿಸುವೆವು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಇಂದು ಮಕ್ಕಳ ದಿನ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *