ಮೊಟ್ಟೆ ನೀಡುವುದು

ಕಂದಮ್ಮನಿಗೆ ಘನ ಸರಕಾರದ ಮಹತ್ವಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷ್ಠಿಕತೆಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ನೀಡುವುದು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *