ವ್ಯಾಯಾಮ

ಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಹ್ವು ಬಾಧಿಸದು ಎಂಬ ನಾಣ್ನುಡಿಯಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಮಗುವಿನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂದರಿತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಂಬ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಮಗುವಿನ ಬಾಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *