ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಭೆ

ಜ್ಞಾನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಕನಸು ಹಾಗೂ ಉದಾತ್ತಾ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದು ಪೋಷಕರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *