ಸ್ವಚ್ಛತೆ

ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ವಾಕ್ಯ, ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನೀಡುವೆವು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *