ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ

ಬ್ರಿಟೀಷರ ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು. ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಾವು ಎಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸುವೆವು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *