ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟ

ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೊಂದು ವೇದಿಕೆ, ಆಡಿ ತೋರಿಸುವೆನು ತನ್ನ ಚಾತುರತೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಆಟದ ವೇದಿಕೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *