ಹೊರ ಸಂಚಾರ

ಶಾಲೆಯ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಶಿಕ್ಷನವಿರುವುದು, ಸಾಲದೆಂಬುವುದು ಅರಿತಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಸಿಗುವುದು. ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚವ ಸುತ್ತಿದಾಗ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ನವ ಚೈತನ್ಯದ ವಿದ್ಯೆಯ ಸಿಂಚನ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *