ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ದಯಪಾಲಿಸು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು, ತಪ್ಪನ್ನು ಮನ್ನಿಸು, ಅಪರಾಧವ ಕ್ಷಮಿಸು,
ಸಹೂದಾರತೆಯನ್ನು ಕರುಣಿಸು,ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ